Ewa Śnieżek

Ewa Śnieżek – dr hab., profesor nadzwyczajny, pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła w 1994 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a rozprawę habilitacyjną – w 2009 r. na Wydziale Zarządzania UŁ. Obszarem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest rachunkowość międzynarodowa, rachunkowość finansowa, a w szczególności rachunkowość przepływów pieniężnych w regulacjach krajowych i międzynarodowych, oraz sprawozdawczość niefinansowa, w tym odpowiedzialności społecznej. Jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości. Nagrodzona nagrodami indywidualnymi i zespołowymi. Pod jej kierunkiem naukowym powstało ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich, jest również laureatką wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców. W 2010 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2011 r. otrzymała certyfikat dyplomowanego księgowego. Brała udział w pracach zespołu ds. nowelizacji ustawy o rachunkowości działającego w latach 1999–2000 przy Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów. W latach 2002, 2010 i 2017 na zlecenie Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości i Ministerstwa Finansów opracowała Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” oraz jego aktualizacje. W latach 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania ds. studenckich, a od roku 2011 jest kierownikiem kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Zarządzania UŁ. Od roku 2012 pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. organizacji studenckich. Od wielu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA. Jest również członkiem Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Jest autorką wielu ekspertyz oraz badań naukowych i praktycznych.

Książki autorki