Arleta Szadziewska

Arleta Szadziewska – dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Finansowej na Wydziale Zarządzania UG, a od 2015 r. również kierownika Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii otrzymała w 2002 r., a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finansów został jej nadany przez Radę Wydziału Zarządzania UG w 2014 r. Od wielu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz rachunkowości bankowej na studiach dziennych, zaocznych, a także na studiach podyplomowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w tym jego roli jako źródła informacji o kosztach środowiskowych oraz znaczenia rachunkowości w pomiarze i raportowaniu efektywności działań społecznie odpowiedzialnych. W ostatnim czasie prowadzi też badania dotyczące roli szkół wyższych w kształceniu specjalistów z rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności włączenia aspektów środowiskowych w obszar przedmiotowy rachunkowości. Za monografię Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, opisującą te zagadnienia, w 2014 r. Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała jej nagrodę im. prof. Zbigniewa Messnera. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Książki autorki