Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości

Jan Michalak (autor), Bogusława Bek-Gaik (autorka), Mariusz Karwowski (autor)

Tytuł:     Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     192
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     19.09.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-58-4

Opis

Głównym celem monografii jest wskazanie miejsca modelu biznesu w systemie rachunkowości.

Przełom w technologii, przemiany społeczne i zmiany ekonomiczne (konkurencja na światową skalę, swobodny przepływ towarów i kapitału, transformacja zarządzania) oraz środowiskowe (zanieczyszczenie środowiska naturalnego) doprowadziły do nasilenia się dyskusji nad sposobem generowania wartości przez przedsiębiorstwa i zmieniającymi się modelami biznesu.

Model biznesu jest najczęściej rozumiany jako sposób generowania przychodów lub kreowania wartości. Wyczerpywanie się istniejących sposobów generowania przychodów i kreowania wartości, na przykład w przypadku wydawnictw wydających prasę papierową czy firm wytwarzających energię elektryczną z paliw kopalnych, doprowadziło do poszukiwania nowych modeli biznesu i ożywionej dyskusji wśród praktyków i środowiska naukowego zarządzania od lat 90. XX wieku.

Rachunkowość jako działalność praktyczna i dziedzina naukowa ściśle związana z zarządzaniem organizacjami stanęła przed wyborem – czy włączyć koncepcję modelu biznesu w swój aparat pojęciowy, czy stwierdzić, że pozostaje ona poza zakresem jej zainteresowań. Stanowi to niewątpliwe wyzwanie dla teoretyków i praktyków rachunkowości.


Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu ważnemu w obszarze rachunkowości, w szczególności w kontekście tzw. sprawozdawczości zintegrowanej. To jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl po zapoznaniu się z jego tytułem. Zawartość opracowania jest jednak daleko szersza. […] Koncepcja opracowania jest przejrzysta, obejmuje kilka płaszczyzn, na których charakteryzowana jest kwestia modelu biznesowego. Takie uporządkowane podejście podoba mi się, ponieważ daje czytelnikowi wyobrażenie o stopniu złożoności kontekstów ważnych nie tylko dla dobrego rozumienia modelu biznesowego. Uzmysławia także kierunki jego oddziaływania. W obszarze nauki rachunkowości recenzowana pozycja może być przyjęta jako jedna z pierwszych prac podejmujących próbę w miarę kompleksowego spojrzenia na model biznesowy z perspektywy rachunkowości.

Prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O autorach

Jan Michalak – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego (od 2006 r.). Jego zainteresowania badawcze obejmują: modele biznesu i ich wpływ na rachunkowość zarządczą, jakość informacji w rachunkowości zarządczej i finansowej, pomiar i raportowanie dokonań (performance measurement and reporting) oraz sprawozdawczość finansową i raporty zintegrowane. Autor i współautor ponad pięćdziesięciu artykułów, w tym w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, i kilku książek z zakresu rachunkowości. Przewodniczący polskiej delegacji w European Accounting Association.

Bogusława Bek-Gaik – doktor habilitowany, pracuje na stanowisku prof. nadzw. AGH w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu finansami i rachunkowości zarządczej, a także na szeroko pojętym raportowaniu organizacji, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w obszarze sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem, autorką i współautorką wielu publikacji, w tym monografii, artykułów i podręczników.

Mariusz Karwowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. modele biznesu i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z działalności i raporcie zintegrowanym, sprawozdawczość dotyczącą segmentów działalności oraz integrację rachunkowości finansowej i zarządczej. Jest biegłym rewidentem, doświadczonym wykładowcą i konsultantem oraz autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości. Członek European Accounting Association i International Association for Accounting Education and Research.