Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Henryk Gurgul (autor)

Tytuł i podtytuł:     Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     248
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie uaktualnione i rozszerzone
Data wydania:     30.05.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-88-1

Opis

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia:

  • klasyczny model analizy zdarzeń,
  • wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
  • wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
  • wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
  • zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
  • oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,
  • strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Publikacja zawiera wyniki kompleksowych badań nad polskim rynkiem akcji oraz analizę porównawczą rynków: polskiego, niemieckiego i austriackiego. W pracy omówiono wszystkie możliwe zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ceny akcji, zaprezentowano także najważniejsze metody i testy służące do określenia tego wpływu. Stosowane metody mają charakter ekonometryczno-statystyczny, przy czym dane statystyczne pochodzą z własnej bazy autora. Publikacja zawiera także przegląd najnowszych światowych badań w tej dziedzinie. Sądzę, że powinna znaleźć szerokie grono czytelników.

Prof. dr hab. Wiesław Dębski
Uniwersytet Łódzki


Książka stanowi pierwszą na polskim rynku monografię poświęconą tematyce analizy zdarzeń na rynkach akcji. Znakomity efekt autor osiągnął dzięki przedstawieniu własnych oryginalnych koncepcji badawczych, a także prezentacji najważniejszych znanych w literaturze światowej metod. Uzyskał przy tym równowagę między rozważaniami teoretycznymi i omówieniem praktycznego wykorzystania metod analizy zdarzeń na rynkach akcji.

Prof. dr hab. Jerzy Mika
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Adresaci

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.