Wydawnictwo Nieoczywiste

Wydawnictwo Nieoczywiste powstało w 2015 roku i postawiło sobie za cel wydawanie publikacji polskich i zagranicznych autorów prezentujących wartościowe, niestandardowe, nowatorskie i „nieoczywiste” podejście do szeroko rozumianych nauk społecznych – ekonomii, politologii, finansów, historii, prawnych aspektów biznesu i ekonomii, włącznie z podręcznikami akademickimi i materiałami uzupełniającymi dla studentów.

W 2013 roku opracowaliśmy dla wydawnictwa Wolters Kluwer książkę autorstwa Gary’ego Beckera, laureata nagrody Nobla z ekonomii, i Richarda Posnera, znakomitego prawnika. Jej tytuł to Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego. Wstęp do polskiego wydania książki napisał prof. Leszek Balcerowicz. To od tej publikacji zaczerpnęliśmy nazwę naszej oficyny wydawniczej.

 

Polityka wydawnicza monografii naukowych

Wydawnictwo Nieoczywiste przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics COPE – Committee on Publication Ethics). Publikujemy monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki oraz upowszechniamy je w skali światowej. W wyborze monografii do publikacji stosujemy jednolitą procedurę recenzji naukowej, a decyzję o wydaniu podejmujemy niezależnie od wniesienia opłaty za publikację i wysokości tej opłaty.

Ponadto:

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków prawa).

2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych, zwłaszcza poprzez stosowanie programu anty-plagiatowego Rapidus https://rapidus.org/ .

3. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).

4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.

5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.

6. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH.

Tekst publikacji naukowej podlega co najmniej dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Przez niezależność rozumie się zaangażowanie w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor. W odniesieniu do niezależności ważne jest również nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym w charakterze recenzenta. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem i na podstawie umowy o dzieło..

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki: • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym, • zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, • propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

 

Nasz zespół

– Grzegorz Boguta
– Zbigniew Iwański
– Piotr Paprocki
– Krzysztof Słoński
– Michał Szweycer
– Zofia Wiankowska-Ładyka