Katarzyna Czernek

Katarzyna Czernek jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce ekonomiki turystyki, współpracy w regionie turystycznym (podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i non profit) oraz zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważny element jej zainteresowań naukowych stanowi także metodologia badań jakościowych. Jest autorką ponad 40 prac naukowych, w tym własnej monografii oraz rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych, wydawanych m.in. przez renomowane zagraniczne wydawnictwa. Jest także autorką artykułów w czasopismach indeksowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej, autorką referatów wygłoszonych podczas kilkunastu konferencji międzynarodowych oraz uczestnikiem międzynarodowych warsztatów na temat badań jakościowych. Jest laureatką nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody przyznanej w Parlamencie Europejskim w 2011 r. przez Komitet Regionów Unii Europejskiej dla najlepszych prac doktorskich podejmujących tematykę regionalną w krajach UE. Do roku 2010 była doktorantem studiów dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Turystyki, gdzie broniła rozprawy doktorskiej. Następnie podjęła pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Turystyki. Jest członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych realizujących projekty badawcze finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, a wcześniej także KBN. Jest również kierownikiem własnych projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Książki autorki