Karolina Mazur

Karolina Mazur jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego i zarządzania wartością w różnorodnych organizacjach. Jest autorką ponad 70 prac naukowych, w tym jednej monografii, a także autorką i współautorką artykułów w czasopismach anglojęzycznych. Członek British Academy of Management (BAM) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Do roku 2014 była zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Od 2014 roku jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Wartością. Uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych ze środków KBN i NCN, a jednym z nich kierowała. Była ekspertem i koordynatorem projektów międzynarodowych. Była także uczestnikiem zagranicznych staży dydaktycznych i naukowych we Francji, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii.

Książki autorki