Jerzy Niemczyk

Jerzy Niemczyk jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zarządzania strategicznego, teorii strategii, strategicznego zarządzania sieciami miedzyorganizacyjnymi oraz metod i technik zarządzania. Jest autorem dwóch monografii naukowych, współautorem kilkunastu innych monografii i podręczników, autorem i współautorem ponad 120 publikacji. Od 2008 roku kieruje dziesięcioosobowym zespołem Katedry Strategii i Metod Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, koncentrującej swoje badania na szerokim spektrum zarządzania strategicznego.

Książki autora