Ewa Stańczyk-Hugiet

Ewa Stańczyk-Hugiet jest profesorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedry Strategii i Metod Zarządzania. Prowadzi badania ogólnych problemów zarządzania oraz koncepcji i metod zarządzania, zarządzania wiedzą, relacji i sieci międzyorganizacyjnych, koopetycji. Jej domeną badawczą jest zarządzanie strategiczne i perspektywa strategiczna wielu zjawisk, koncepcji i metod na gruncie nauk o zarządzaniu. Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się także metodologia i metodyka badań naukowych w naukach o zarządzaniu. Jest autorką ponad 150 prac naukowych, w tym monografii Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym (2013). Została dwukrotnie wyróżniona nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. za monografię przygotowaną we współautorstwie z prof. R. Krupskim oraz prof. J. Niemczykiem Koncepcje strategii (2009). Realizowała wiele projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym europejskich. Uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych ze środków KBN oraz NCN.

Książki autorki