Janusz Strużyna

Janusz Strużyna pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania ogniskują się na problematyce doskonalenia organizacji i zarządzania poprzez kreowanie zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwijanie relacji pomiędzy osobami. Przez trzecią kadencję pełni funkcję członka Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac naukowych wydawanych w Polsce i za granicą, w tym przez wydawnictwo Routledge, czasopismo z Listy Filadelfijskiej, IUT-2 Grenoble oraz organizatorów konferencji międzynarodowych. Uczestniczył z referatami w wielu środowiskowych konferencjach w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Australii. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz członkiem rad programowych dwóch innych naukowych czasopism. Pełni funkcję recenzenta na potrzeby ocen konkursów o granty, wydawnictw i konferencji krajowych oraz zagranicznych, komisji do spraw przewodów doktorskich, habilitacyjnych i tytułów naukowych. Był kierownikiem dwóch grantów KBN, obecnie jest członkiem zespołów dwóch kolejnych. Pracował w ramach 5 programu UE obszarze Socio-Economic Analysis for the Information Society.

Książki autora