Łukasz Sułkowski

Łukasz Sułkowski jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych i doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: critical management studies, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie publiczne oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w Clark University oraz jako kierownik Katedry Zarządzania w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od 2012 r. jest członkiem Prezydium PKA, od 2008 redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management”, w latach 2004–2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”. Autor około 300 publikacji (w tym indeksowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej) i 10 książek. Pełnił funkcję kierownika 11 grantów badawczych (w tym KBN i NCN). Działa w stowarzyszeniach: Academy of Management, IFERA, Reseau PGV (Komitet sterujący). Laureat licznych nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki autora