Justyna Światowiec-Szczepańska

Justyna Światowiec-Szczepańska jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, współpracy strategicznej przedsiębiorstw, ryzyka strategicznego przedsiębiorstw, a także strategii korporacyjnych. Jest autorką ponad 100 prac naukowych, w tym dwóch monografii, artykułów w czasopismach indeksowanych na Liście Filadelfijskiej oraz referatów wygłaszanych na cyklicznych konferencjach międzynarodowych. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Strategic Management Society (SMS), Academy of International Business (AIB), Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Do roku 2007 była zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych finansowanych ze środków KBN, a następnie NCN.

Książki autorki