Matematyka dla kierunków ekonomicznych

Henryk Gurgul (autor), Marcin Suder (autor)

Tytuł i podtytuł:     Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     780
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     szóste uzupełnione i poprawione
Data wydania:     16.04.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:    
978-83-66402-50-8

Opis

Książka jest napisana w sposób bardzo przystępny. Zawiera m.in. zadania i przykłady dotyczące elementów geometrii w przestrzeni, całek funkcji trygonometrycznych oraz równań różniczkowych liniowych rzędu II o stałych współczynnikach. Duża liczba przykładów oraz zadań wraz z odpowiedziami sprawia, że z podręcznika mogą korzystać studenci nie tylko kierunków ekonomicznych, ale również kierunków technicznych.

Dr hab., prof. AGH Zygmunt Wronicz
Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Książka korzystnie wyróżnia się na tle podręczników z matematyki adresowanych do studentów tym, że przedstawiono w niej podstawowe fakty z matematyki na poziomie szkoły średniej, niezbędne w studiowaniu matematyki na poziomie szkoły wyższej. Studenci, rekrutujący się z różnych szkół, o różnych profilach i poziomach, mają możliwość samodzielnego uzupełnienia braków. Przedstawione w książce zastosowania matematyki w ekonomii nie są tylko zwykłymi ilustracjami, ale przedstawiają matematyczne metody rozwiązywania poważnych problemów komparatywnych, elementy teorii użyteczności, podstawy teorii wzrostu ekonomicznego itp.

Prof. dr hab. Edward Smaga
Katedra Matematyki, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Treść podręcznika jest kompatybilna z aktualnym planem studiów i obowiązującym programem nauczania w uczelniach ekonomicznych. Z pełnego spektrum zagadnień związanych z matematyką elementarną, algebrą liniową i analizą matematyczną oraz ich zastosowaniami w naukach ekonomicznych autorzy wybrali zagadnienia zapewniające odpowiednie tzw. minimum programowe, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych adresatów, czyli studiujących nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu oraz dyscypliny pokrewne.

Prof. dr hab. Jerzy Mika
Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach


Podręcznik zawiera bardzo bogaty materiał zaczerpnięty z różnych działów matematyki. Autorzy umiejętnie łączą rozwiązania teoretyczne z aplikacjami ekonomicznymi. Dzięki różnym zabiegom dydaktycznym autorów z podręcznika mogą korzystać wykładowcy i studenci na uczelniach, na których jest różny wymiar zajęć z matematyki. Podręcznik stanowi bardzo dobrą podbudowę do zajęć ze statystyki, ekonometrii oraz programowania matematycznego.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stanisz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

O autorach

Prof. dr hab. Henryk Gurgul ukończył studia matematyczne i ekonomiczne. Jest pracownikiem mianowanym w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii). Współpracuje też z WSEI w Krakowie. Był visiting professorem na uniwersytetach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Słowenii. Jest członkiem kilku zagranicznych towarzystw naukowych, w tym International Statistical Institute (elected member), członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, recenzentem artykułów w czasopismach międzynarodowych. Zajmuje się zastosowaniami matematyki w ekonomii, głównie modelami wielosektorowymi input-output, problematyką wzrostu gospodarczego Polski, a w ostatnich latach ekonometrią finansową. Jest autorem bądź współautorem kilku monografii, podręczników akademickich oraz ponad 200 artykułów opublikowanych w dużej części w międzynarodowych zagranicznych czasopismach naukowych.


Dr Marcin Suder ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii). Ponadto współpracował w zakresie dydaktyki z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zajmuje się głównie zastosowaniem modeli statystycznych oraz ekonometrycznych w optymalizacji procesu zarządzania wybranymi gałęziami systemu bankowego.