Henryk Gurgul

Prof. dr hab. Henryk Gurgul ukończył studia matematyczne i ekonomiczne. Jest pracownikiem mianowanym w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii). Współpracuje też z WSEI w Krakowie. Był visiting professorem na uniwersytetach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Słowenii. Jest członkiem kilku zagranicznych towarzystw naukowych, w tym International Statistical Institute (elected member), członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, recenzentem artykułów w czasopismach międzynarodowych. Zajmuje się zastosowaniami matematyki w ekonomii, głównie modelami wielosektorowymi input-output, problematyką wzrostu gospodarczego Polski, a w ostatnich latach ekonometrią finansową. Jest autorem bądź współautorem kilku monografii, podręczników akademickich oraz ponad 200 artykułów opublikowanych w dużej części w międzynarodowych zagranicznych czasopismach naukowych.

Książki autora